کمیته اجرایی

کمیته اجرایی رویداد

آرزو نصیری دبیر اجرایی رویداد

دبیر اجرایی رویداد

علیرضا محمودزاده نایب دبیر رویداد

نایب دبیر رویداد

محدثه طارمی مسئول منابع انسانی

مسئول منابع انسانی

غزاله جنتی مسئول تیم تحقیق و توسعه

مسئول تیم تحقیق و توسعه


فرزانه مردوخ مسئول تیم ارزیابی

مسئول تیم ارزیابی

پوران زمانی مسئول تیم آموزش

مسئول تیم آموزش