اهداف جشنواره

ایجاد فرصت برای صاحبان ایده که نسبت به بازار و جنبه‌های مالی ایده و طرح خودآشنایی بیشتری پیدا نمایند
فراهم آوردن شرایط برای کارآفرینان جهت بازاریابی و معرفی طرح به سرمایه‌گذاران
آشنایی صاحبان صنعت با ایده‌های جدید و خلاقانه
استفاده صاحبان ایده و طرح های کسب ‌و‌کار از بازخورد کارآفرینان و مدیران برتر
افزایش توان کارآفرینان برای نوشتن طرح تجاری و برنامه‌ریزی اجرایی
شناسایی کارآفرینان جوان و ناشناخته
کسب اعتبار و شهرت برای کارآفرینان برتر
تشویق و تبلیغ نگاه خلاقانه و روحیه کارآفرین
پرورش نسل جدیدی از کارآفرینان