آقای آراد آل صفر

سرپرست امور حقوقی، مالی و سرمایه گذاری ستاک