دکتر حامد ساجدی

مدیر عامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد-شناسا