دکتر رضا زرنوخی

مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران