دکتر سعید بهزادی‌پور

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف