مهندس آیت حسینی

مشاور توسعه و سرمایه گذاری کسب وکارهای نوآور و فناور