مهندس ابوذر زرنوخی

مدیر واحد تسهیلات صندوق حمایت از زیست فناوری