مهندس امیر صالحی

مشاورشرکت سرمایه‌گذاری  توسعه نور دنا