مهندس خسرو سلجوقی

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران