مهندس سعید دهقانی

مدیرعامل شرکت توسعه سامانه مانا رایکا