مهندس سید حمیدرضا حسینی

مسئول دپارتمان ارزیابی ایده های ستاک