مهندس سینا حسنعلی‌زاده

مدیر اجرایی برنامه توسعه و انتقال فناوری شریف