مهندس صبا سمنکان

کارشناس طراحی و توسعه شرکت پتروانرژی خلیج فارس