مهندس فرشید هندی

مدیر سرمایه گذاری شرکت رهنما کامیابان نخستین