مهندس محمودرضا فرهادی

مدیر اجرایی پیشین مرکز شتاب‌دهنده تریگ آپ