مهندس مهدی غلاملو

مدیرسرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی