مهندس مهدی مظاهری

کارشناس ارزیابی، هسته‌های مرکز کارافرینی و دفتر تجاری سازی شریف