مهندس مهرداد امانی

مدیر توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی