مهندس مهشید خسروی

مدیر ارزیابی شرکت رهنما کامیابان نخستین