مهندس وحید شیرازی

مدیر سابق قسمت سرمایه گذاری خصوصی لوتوس