مهندس وحید عطاری

مدیر اجرایی هسته های دانشجویی مرکز کارآفرینی شریف